En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Exempel på tidigare medlemsmöten

Här kan du få en liten uppfattning av vår verksamhet. Vi har listat de senaste årens medlemsmöten, föredrag och utflykter/studiebesök årsvis. Se vad vi gjorde under 2018 och 2017.


Historik

Föreningen bildades den 12 december 1910.

Det konstituerade sammanträdet hölls på Hotell Gillet med deltagande av 14 personer. Till ordförande valdes stadsingenjör Gösta Laurell, till vice ordförande A. Starup, till sekreterare O. Sturzen-Becker, till ledamöter ingenjörerna A.J. Granell och J.C Wellenius samt till klubbmästare Göran Kärne.

På inbjudan av disponent A.Starup, ingenjör O.Sturzen-Becker, ingenjör Göran Kärne och arkitekt Carl R. Lindström i Uppsala hölls ett första sammanträde i Hotell Gillet den 29 november 1910 där de närvarande beslöt att bilda en teknisk förening och att kalla den Tekniska Föreningen i Uppsala.

Initiativtagare var disponent Anders Starup och ingenjör Orvar Sturzen-Becker.

Anders Starup förde med sig idén från Gävle, där han hade varit medlem i en motsvarande förening. Föreningens verksamhet har sedan starten varit föredrag och studiebesök. Det första föredraget hölls den 21 januari 1911 av lektor Gustav Timberg från Ultuna över ämnet ”Jordbearbetningsmaskiner för motordrift" med skioptikonbilder.

Deltagarantalet steg snabbt och 1920 hade föreningen ca 120 medlemmar. Fram till 1950 hade antalet stigit till 300 och den starka medlemsutvecklingen fortsatte fram till 1996 då medlemsantalet uppgick till 793. Därefter har medlemsantalet minskat. Vi är idag ca 250 medlemmar.

I föreningens 25-årsskrift kan man även läsa att föreningen väckte ett så livligt intresse i teknikerkretsar, att det snart ansågs som en prickning, att inte vara med i föreningen. Då föreningen bildades var den enbart öppen för män, först under slutet av 1950-talet valdes kvinnor in som medlemmar. Första kvinnliga ordförande var Birgitta Nordenman 1986-1988.

Föreningen firade 25-årsjubileum, 50-årsjubileum och 100-årsjubileum genom att ge ut jubileumsböcker och ordna jubileumsfester.

Några ord om Tekniska Föreningens barndom; ur föreningens 25-årskrift:

För att skildra huru Tekniska Föreningen kom till, och huru de första åren föreningsliv gestaltade sig, skulle om någonsin behövts en Anders Starups lediga penna, glada språk och lustiga infall. Mina torftiga ord må bliva ett dåligt surrogat. Det var på Gillets gamla kafé, dock icke det, som låg över porten, som tanken på bildandet av en sammanslutning av teknisk intresserade i Uppsala med omnejd först kläddes i ord mellan Starup och mig.

Han hade kommit från Gävle, där han varit aktiv medlem i dess teknisk förening, så det var förklarligt om han tyckte att en dylik förening även i Uppsala skulle fylla sin plats att kunna sammanföra ingenjörerna och deras vederlikar till givande diskussioner och föredrag.

Jag måste erkänna, att jag för mind del mera tänkte på den kamratliga samvaron och därpå, att en dylik förening emellanåt skulle samlas med damer: fruar, fästmör och döttrar m.fl. Detta perspektiv lockade, och att vi voro överens om, att vi skulle sätta igång genast, och att vi skulle vidtala några andra bekanta att jämte oss stå som inbjudare till ett konstituerande sammanträde.

Vårt val föll på arkitekt Carl R. Lindström och ingenjören Göran Kärne, vilka genast voro med på förslaget. Vi fyra sammanträdde tvenne gånger först hos Lindström och några dagar senare hos Kärne, för att dryfta stadgar och organisation samt namnen på dem, som skulle få den äran att deltaga som föreningens konstituanter. Denna andra sammankomst ägde rum, den 27 november 1910.

Två dagar senare sammanträde jämte de fyra inbjudarna, elva inbjudna teknici (dessutom voro två inbjudna förhindrade att närvara på Gillets övre våning) och här nedan det protokoll som fördes vid detta sammanträde


ORDFÖRANDEN

2012-Arne Roos
2009-2012Margaretha Nilsson1964-1966Sverker Erichs
2006-2008C-G Ribbing1961-1963Folke Callmer
............
Listan kompletteras inom kort


DAMKLUBBEN 1941-2005

Då föreningen bildades för 100 år sedan var det en förening enbart för män. Föreningen ordnade tillställningar som studiebesök eller smokingsupé med dans där damer bjöds in. 1941 bildades Tekniska föreningens damklubb på initiativ av fru Gerda Hörsta. Verksamheten är numera vilande.

Tekniska föreningens damer kallades till en första sammankomst den 20 mars 1941 på Hushållsskolans festvåning. Ändamålet var att bereda damerna att stifta en närmare bekantskap än vad föreningens traditionella damfest gav möjlighet till. Kallelsen var undertecknad ”styrelsefruarna” och den första ordföranden var initiativtagaren Gerda Hörsta, vars man då var avgående ordförande i TF. Tekniska föreningen visade redan från början att den tyckte att detta var viktigt och deras gåva på 50 kronor är införd som den första posten i damklubbens kassabok från 1941.

Det är ingen tvekan om att damerna skapat en genuin klubbkänsla som gett dem stor glädje och gemenskap. Det vittnar medlemmarna om när de tänker tillbaka och delger sina minnen och det framgår även av alla välbesökta möten som finns dokumenterade i de många gästböckerna och i olika fotoalbum. Genom åren har klubben ordnat en mängd olika aktiviteter, där besök på industrier varit ett genomgående tema, varvade med besök på teatrar och utställningar i Uppsala och Stockholm, föreläsningar av renommerade personer samt många intressanta resor. Resorna har varit inom och utom Uppland och där resan till Leningrad 1973 under Ingegerd Lindemos ordförandeskap, är en av höjdpunkterna. Ett föredrag om Leningrad inspirerade henne och Kaj Bjerking till detta. Trivsamma årsmöten, träffar i hemmen och jubileumsfester har också varit populära inslag i klubbens verksamhet.

Nanna Kahlström var ordförande under 17 år och hon minns en vinprovning som en av höjdpunkterna. Nanna införde att klubben fick ta del av Lars Johanssons breda kunskap och många aktiviteter ordnades med honom som guide, både då och senare. Lars Johansson var ordförande i TF 1973-1976. Efter Nanna Kahlström tog en ny grupp med Gunvor ”Nippe” Beckman som ordförande över verksamheten under 10 år. De avlöstes av en grupp under Gunhild Westerstrands ledning, men när de önskade överlämna styrelseuppdraget efter 5 år fanns inga som var villiga att ta vid. Det var även svårt med nyrekrytering av medlemmar så man beslutade att låta klubben och dess, hela tiden, omtyckta verksamhet vara vilande från och med våren 2005. Är det kanske så att damklubbarnas tid är förbi?

ORDFÖRANDEN I DAMKLUBBEN

2001-2005Gunhild Westerstrand1958-1961Stina-Cajsa Lundin
1991-2001Gunvor "Nippe" Beckman1955-1958Anna-Britta Englund
1973-1991Nanna Kahlström1954-1955Vally Karsvik
............
Listan kompletteras inom kortNästa event

Kommande event saknas.