STADGAR

Antagna den 12 december 1910, senast ändrade mars 2017

Läs mer under följande rubriker:

* Föreningens ändamål
* Föreningens medlemmar
* Föreningens avgifter
* Föreningens styrelse och funktionärer
* Föreningens verksamhet
* Vid årssammanträdet skall förekomma
* Ändring av stadgar och föreningens upplösning

Föreningens ändamål

§1

Föreningen har till ändamål
dels att sammanföra personer som praktiskt eller teoretiskt idka teknisk eller naturvetenskaplig verksamhet och/eller är intresserade av sådan verksamhet och dess förändring i tid och rum,
dels att underhålla och utveckla intresset för frågor av teknisk, naturvetenskaplig eller industriell natur, allmänt och speciellt i Uppsala.

Tillbaka till början

Föreningens medlemmar

§2

Föreningen består av årligt betalande medlemmar, ständiga medlemmar och hedersledamöter.
Envar som vill stödja föreningens ändamål enligt §1 kan ansluta sig som medlem i föreningen.
Föreningen ska ha förteckning över samtliga medlemmar.
Årligt betalande medlem kan bli ständig medlem enligt §3.
Hedersledamot utses vid medlemsmöte på förslag av styrelsen.
Medlem av annan teknisk förening äger att bevista föreningens sammanträden och deltaga i överläggningar, men ej i besluten.
Vid möten och sammanträden får endast betalande och ständiga medlemmar samt hedersledamöter deltaga i föreningens beslut. Som betalande medlem avses medlem som betalt medlemsavgiften för kalenderåret omedelbart före aktuellt årssammanträde. Ordförande avgör om andra får deltaga i överläggningar.
Önskar medlem avgå ur föreningen, bör han skriftligen meddela styrelsen om detta.

Tillbaka till början

Avgifter

§3

Vid inträde i föreningen erlägges av årligt betalande medlem en inträdesavgift med samma belopp som för året gällande årsavgift och denna inträdesavgift utgör även årsavgift för det kalenderår, under vilket inträdet skedde.
Årsavgiftens belopp för årligt betalande medlem bestämmes vid årssammanträdet.
Stödjande medlem erlägger en årsavgift av lägst 50 kr.
Årsavgifterna skola erläggas under första kvartalet under kalenderåret och medlem, de som icke erlagt fastställd avgift före 1 april påföljande år, anses hava ur föreningen utträtt. Hedersledamöter är befriade från avgifter i föreningen.
Enskild medlem, som tillhört föreningen i minst 15 år, kan erhålla ständigt ledamotskap i föreningen genom att på en gång erlägga en avgift av fem gånger årsavgiften för årligt betalande medlem.

§4

Till föreningen erlagda årsavgifter må användas till bestridande av de löpande utgifterna.
Avgifterna från ständiga medlemmar fonderas i en omfattning, som årsmötet bestämmer. Användandet av fondens avkastning och ej fonderade avgifter från ständiga medlemmar, bestämmes vid årsmötet efter förslag av styrelsen.

Tillbaka till början

Föreningens styrelse och funktionärer

§5

Föreningens angelägenheter omhänderhavas av en styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, registerhållare och ytterligare max tre ledamöter.
För granskning av styrelsens förvaltning utses två revisorer med en ersättare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. För giltighet av fattat beslut fordras att minst 3 ledamöter är om beslutet eniga.
Val av styrelse, och revisorer jämte ersättare beredes av valnämnd i samråd med medlemmar för beslut vid årsmötet. Valnämnden skall bestå av minst två medlemmar.

Tillbaka till början

Föreningens verksamhet

§6

Årssammanträde hålles i februari eller mars i Uppsala.
Vidare hållas ordinarie sammanträden i regel en gång i månaden med undantag av månaderna juni juli och augusti. Dock må, om styrelsen så finner lämpligt, ett ordinarie sammanträde ersättas med en utflykt eller ett besök. Styrelsen utlyser sammanträde och kan om så erfordras även kalla till extra sammanträde.
På skriftlig motiverad begäran av minst 5 medlemmar är styrelsen skyldig att utlysa extra sammanträde.
Kallelse till sammanträde sker skriftligt och kallelsen bör även innehålla meddelande om vid sammanträdet ev. förekommande viktigare frågor. Kallelse till årssammanträde skall utfärdas minst 8 dagar i förväg.
Fråga, över vilken föreningen till äventyrs har att avgiva officiellt utlåtande, får ej avgöras på det sammanträde, där ärendet första gången förekommer såvida icke synnerliga skäl föreligger

Tillbaka till början

Vid årssammanträdet skall förekomma:

§7

 1. Styrelsens årsberättelse.
 2. Revisorernas berättelse.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 4. Val av ordförande.
 5. Val av vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, registerhållare och max 3 styrelseledamöter.
 6. Val av minst två ledamöter i valnämnden.
 7. Val av två revisorer jämte en ersättare.
 8. Bestämmande av avgiften för årligt betalande medlem, samt portoavgift för ständig medlem, som ej har anmält e-postadress.
 9. Fastställande av innevarande års budget. Beslut om ständiga medlemmars fond, användning av fondens avkastning och av ej fonderade avgifter från ständiga medlemmar. För ledande av valförrättningen vid årssammanträdet utses en föreningsmedlem, som ej tillhör styrelsen. Om inga förslag framkommer vid sammanträdet må förhandlingarna ledas av någon av de närvarande styrelsemedlemmarna.

§8

Alla val kunna ske genom öppen omröstning, dock skall sluten omröstning företagas, då föreningsmedlem därom framställer yrkande. Vid lika röstetal avgöres valet genom lottning.
Vid alla besluts fattande, utom sådana som omnämnes i §7 pkt 3 och 8, gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

Tillbaka till början

Ändring av stadgar och föreningens upplösning

§9

Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösning och i sammanhang därmed användningen av dess tillgångar måste för att anses giltiga, fattas vid två på varandra följande sammanträden och med så stor röstövervikt att:

 1. Vid fråga om ändring av stadgarna, utom 9:2, minst 2/3 av de vid varje sammanträde närvarande varit därom ense och
 2. Vid fråga om föreningens upplösning minst 2/3 av föreningens samtliga medlemmar antingen vid personlig inställelse eller skriftligen biträtt beslutet härom. Denna bestämmelse gäller även förändring av denna paragraf.

Tillbaka till början